فرم ارسال نظر

 

نشانی موسسه

آدرس:قم - خیابان جمهوری - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-ره
تلفن: 025 32113400
فکس: 025 32936002
پست الکترونیک: info@qabas.net