1. گزاري برنامه آموزشي زمان بندي شده با توجه به امکانات موجود
  2. اجراي برنامه هاي آموزشي و دوره هاي مربوطه در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
  3. پيگيري آماده سازي محيط مناسب براي دسترسي کاربران به برنامه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مورد نياز
  4. به روز نگهداري نرم افزاري و سخت افزاري سيستم‌ها به نحوي که کاربران به سهولت از امکانات بهره‌برداري نمايند.
  5. پاسخگوئي و راهنمائي هيئت علمي, محققين و دانش پژوهان در جهت دسترسي به اينترنت و پايگاه‌هاي آنلاين و استفاده بهينه از نرم افزارهاي موجود در بانک اطلاعات
  6. بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانش پژوهان، محققان و هيئت علمي
  7. بررسي بسته‌هاي نرم افزاري موجود در بازار و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و پيگيري تهية موارد لازم
  8. اشتراک و خريد پايگاه‌ها و نرم افزارهاي مورد نياز
  9. ارائه خدمات لازم جهت دسترسي کاربران به اطلاعات مورد نظر
  10. نظارت برحسن استفاده ازسيستم‌هاي بانک توسط کاربران
  11. اطلاع رساني به کاربران پيرامون نرم افزارها و يا خدمات جديد، در محيط بانک

ارتباط با مراکز مرتبط با مؤسسه جهت تبادل اطلاعات و دريافت نرم افزارهاي جديد