با توجه به سياست هاي کلان مؤسسه در امر آموزش و پژوهش و تلاش در راستاي دست يابي مؤسسه به اهداف خود نسبت به فن‌آوري نوين در اطلاع‌رساني و فعاليت‌هاي علمي تحقيقاتي، هم‌چنين مجهز کردن عوامل انساني مؤسسه (دانش‌پژوهان، محققان و کارمندان) به نوآوري و فنون روز،‌ اهداف زير براي مديريت رايانه مؤسسه ترسيم شده است:

1.      توليد نرم افزارهاي علمي، پژوهشي و خدماتي به صورت مستقيم و يا پروژه‌اي
2.      مديريت و نظارت بر تهيه، نگهداري و پشتيباني از سخت‌افزارهاي رايانه‌اي و ارتقاء و بهينه‌سازي آنها
3.      گسترش کمي و کيفي شبکه رايانه‌اي متناسب با نيازهاي مؤسسه با به کارگيري فن آوري روز
4.      نهادينه کردن امور رايانه‌اي مؤسسه در بخش‌هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات اداري
5.      اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقيق فردي و گروهي
6.      فراهم نمودن امكان دستيابي دانش پژوهان به يافته‌هاي جديد علمي و پژوهشي داخلي و خارج از كشور
7.      برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني مناسب در زمينه خدمات رايانه‌اي با هماهنگي مديريت منابع انساني
8.      مکانيزه کردن فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و اداري مؤسسه
9.      ارتباط مستمر و بهره گيري از تخصص و تجربه افراد صاحب فن خارج از مؤسسه
10. تبادل دانش فني رايانه اي و ارتباط با مراکز مشابه رايانه‌اي
11. بهره گيري مناسب از شبکه اطلاع‌رساني بين‌المللي در امر آموزش، پرورش و فرهنگ
12. ارزيابي عملکرد و نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي رايانه‌اي مؤسسه
13. اظهار نظر در مورد سيستم‌هاي طراحي شده با امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري موجود
14. شرکت در کميسيون‌ها و سمينارهاي تخصصيو ارائه نتايج حاصله از تحقيقات وپيشرفت‌هاي علمي و فني مربوط به فناوري اطلاعات
15. نظارت و بررسي‌هاي راهبردي در زمينه طرح‌هاي جامع انفورماتيک و ارائه نتايج به مقام مافوق
16. مکانيزه کردن برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، اداري ومالي مؤسسه
17. نظارت بر انتخاب، پياده سازي و نگهداري بسته‌هاي نرم‌افزاري با توجه به نياز مؤسسه
18. نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي کارکنان واحدهاي تحت سرپرستي
19.تهية گزارشات مورد لزوم براي مقام بالاتر