1.     تحليل، طراحی و راه اندازی پايگاه‌هاي مختلف
    2.     ارائه کليه خدمات آموزشی، پژوهشی و اداری بر روی وب
    3.     فراهم سازي بستر مناسب جهت آماده سازي محتواي پايگاه‌ها
    4.     اعلام زمان و هزينه لازم براي آماده سازي محتوا و برنامه‌ها ی پيشنهادي
    5.     همکاري‌ و هماهنگي با بخشهاي ديگر مؤسسه در امور مرتبط با پايگاه‌ها
    6.     نظارت مستقيم بر عملکرد واحدهاي تحت سرپرستي
    7.     ايجاد هماهنگي و ارتباط بين ادارات و بخشهاي تابعه
    8.     پي‌گيري و اجراي مصوبات شوراي مديران معاونت
    9.     نظارت بر  امور اداري و مالي بخش پايگاه‌ها
    10.   نظارت بر حسن انجام قرار داد‌هاي مربوطه
    11.   تشکيل شوراي داخلي ( متشکل از مدير و مسؤولين بخش‌هاي تابعه)
    12.   ارائه گزارش به صورت دوره ای به معاونت
    13.   بررسي نحوه جمع آوري اطلاعات به منظور دستيابي به بهترين شيوه جمع آوري اطلاعات
    14.   نظارت بر کارگروه هاي مختلف جمع آوري اطلاعات
    15.   نظارت در تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از سيستم هاي موجود و مشخص نمودن اهداف سيستمها
    16.   جمع آوري اطلاعات در زمينه مطالعات قبلي سيستم، فرم هاي ورودي، خروجي، گردش عمليات رايانه اي فايل ها، پايگاه هاي داده ها و بررسي گردش عمليات دستي
    17.   طراحي ورودي ها، خروجي ها و استانداردهاي مناسب در کليه مراحل کار
    18.   نظارت در جمع آوري اطلاعات به منظور دستيابي به بهترين شيوه جمع آوري اطلاعات در تهيه فرم هاي اطلاعاتي
    19.   مطالعه و تحقيق در زمينه پيشرفت هاي علمي و فني فناوري اطلاعات و ارائه نظرات مشورتي به مقام مافوق