پيشينه مديريت
اداره کل رسانه به منظور نشر علوم ديني، تسهيل در امور آموزشي و پژوهشي و كمـك به رونـد رشـد و توسعه اطلاع رساني مؤسسه تشكيل شد. اين اداره با تصويب طرح‌هاي اطلاع‌رساني، كارهاي مربوط به تحليل، طراحي، راه‌اندازي و آماده‌سازي كليه صوتی و تصویری مؤسسه امام خميني(ره) را عهده‌دار است تا بدین ترتیب فیلم ها و تصاویر با کارشناسی مناسب در اختيار كليه مراکز قرار گيرد. برخي از فعاليت‌هاي اين اداره عبارتند از : تنظيم اهداف، سياست‌ها و راهبردهاي رسانه مؤسسه، پشتيباني فني از نياز‌ها در جهت توليد صوت و تصوی و آرشیو و پياده‌سازي و پشتيباني مورد نياز ساير معاونت‌ها در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 5 ساله اداره کل رسانه.

در حل حاضر سرپرستي اداره کل رسانه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برعهده جناب آقای رضا شهیدی نسب مي باشد.