حمیدرضا علیمددی

کارشناس
 • سابقه کار 15 سال
 • پست الکترونیک: alimadadi@iki.ac.ir
 • شماره داخلی:419

محمودرضا معصومی

کارشناس
 • سابقه کار 6 سال
 • پست اکترونیک: rezamasomi@iki.ac.ir
 • شماره داخلی: 434

رسول جعفری

تکنسین

محمدجواد معصومی

کارشناس
 • سابقه کار 15 سال
 • پست‌الکترونیک: mehdiqolami@iki.ac.ir
 • شماره داخلی:404

علیرضا صفری

کارشناس وتحلیل گر
 • سابقه کار 3 سال
 • پست الکترونیک: ar_safari@yahoo.com
 • شماره داخلی: 404

حسین علیرضایی

تکنسین
 • سابقه کار 4 سال
 • پست اکترونیک: jamalnik@iki.ac.ir
 • شماره تماس:32137614