این سامانه جهت پاسخگویی به درخواست های مدیران و کارکنان مؤسسه طراحی شده و افراد در صورت نیاز به گرفتن خدمات از معاونت فناوری اطلاعات می توانند پس از انتخاب زمینه خدمت درخواستی آنرا به مدیر اداره مورد نظر ارسال نمایند. مدیران ادارات پس از برآورد اولویت و ضرورت انجام کار با توجه به وجود کارهای دیگر، درخواست را جهت اجرا به نیروی فنی ارجاع خواهند نمود. در این سامانه کاربران می توانند فرآیند انجام کار را از ارائه درخواست تا اختتام آن به طور کامل پیگیری نموده و توضیحات مربوطه را مشاهده نمایند.