معاونت

 • برنامه ريزی جهت تحقق اهداف سند چشم انداز موسسه
 • نظارت بر حسن انجام برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت فناوری اطلاعات
 • مطالعه و اتخاذ تصميم و راهبري مسائل کلان برنامه هاي فناوری اطلاعات
 • نظارت بر حسن انجام وظايف مديران
 • نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه سالانه معاونت و ارائه به هيات رئيسه جهت تصويب
 • نظارت بر جلسات کليه‌ي شوراها و کميته‌هاي مديريتي تابعه
 • ارائه گزارش عملکرد به رياست موسسه بر حسب نياز
 • انجام امور محوله از سوي رياست و قائم مقام مؤسسه
 • پيشنهاد عزل و نصب مديران حوزه معاونت به رياست مؤسسه
1
اداره کل پايگاه‌ها
 • تحليل، طراحی و راه اندازی پايگاه‌هاي مختلف
 • ارائه کليه خدمات آموزشی، پژوهشی و اداری بر روی وب
 • فراهم سازي بستر مناسب جهت آماده سازي محتواي پايگاه‌ها
 • اعلام زمان و هزينه لازم براي آماده سازي محتوا و برنامه¬ها ی پيشنهادي
 • همکاري‌ و هماهنگي با بخشهاي ديگر مؤسسه در امور مرتبط با پايگاه‌ها
 • نظارت مستقيم بر عملکرد بخشهاي زير مجموعه‌ی مديريت
 • ايجاد هماهنگي و ارتباط بين ادارات و بخشهاي تابعه
 • پي‌گيري و اجراي مصوبات شوراي مديران معاونت
 • مسؤليت امور اداري و مالي بخش پايگاه‌ها
 • نظارت بر حسن انجام قرار داد‌هاي مربوطه
 • تشکيل شوراي داخلي ( متشکل از مدير و مسؤولين بخش‌هاي تابعه)
 • ارائه گزارش به صورت دوره ای به معاونت
   
2
اداره كل رايانه
 • گسترش کمي و کيفي شبکه رايانه‌اي متناسب با نيازهاي مؤسسه با به کارگيري فن آوري روز
 • اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقيق فردي و گروهي
 • تبادل دانش فني رايانه اي و ارتباط با مراکز مشابه رايانه‌اي
 • بهره گيري مناسب از شبکه اطلاع‌رساني بين‌المللي در امر آموزش، پرورش و فرهنگ
 • ارزيابي عملکرد و نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي رايانه‌اي مؤسسه
3
اداره کل رسانه
 • مديريت و نظارت بر اجرا در اداره کل رسانه
 • كنترل و ارزيابي واحدها
 • سياستگذاري كلان اداره کل رسانه
 • ارتباط با سطوح عالي معاونت‌ها و رياست
 • ارتباط با شبكه‌هاي داخلی و خارجی مختلف
 • پيگيري ارتباط جهت كميته طرح و برنامه فناوری اطلاعات
4
مديريت گسترش خدمات فناوری
 • برگزاري برنامه آموزشي زمان بندي شده
 • اجراي برنامه هاي آموزشي
 • بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانش پژوهان، محققان و هيئت علمي