1. نظارت بر اجرا در اداره كل رسانه
 2. كنترل و ارزيابي واحدهاي تحت سرپرستي
 3. نظارت بر اجرا در اداره كل رسانه
 4. كنترل و ارزيابي واحدهاي تحت سرپرستي
 5. سياستگذاري كلان اداره كل رسانه
 6. ارتباط با سطوح عالي معاونت‌ها و رياست
 7. ارتباط با شبكه‌هاي داخلي و خارجي مختلف
 8. شركت در سمينارهاي داخلي و خارجي و نمايشگاه هاي رسانه و به منظور آگاهي از پيشرفت هاي وسائل و پديده هاي تازه رسانه اي
 9. برقراري ارتباط با گروه هاي پژوهشي و تحقيقاتي متبوعه و ساير مؤسسات بمنظور آگاهي از توانمندي هاي آنان در زمنيه ساخت برنامه هاي رسانه اي
 10. گزارش فعاليت هاي لازم در زمينه هاي مختلف رسانه اي به مقام مافوق
 11. پيگيري ارتباط جهت كميته طرح و برنامه فناوري اطلاعاتسياستگذاري كلان اداره كل رسانه
 12. ارتباط با سطوح عالي معاونت‌ها و رياست
 13. ارتباط با شبكه‌هاي داخلي و خارجي مختلف
 14. شركت در سمينارهاي داخلي و خارجي و نمايشگاه هاي رسانه و به منظور آگاهي از پيشرفت هاي وسائل و پديده هاي تازه رسانه اي
 15. برقراري ارتباط با گروه هاي پژوهشي و تحقيقاتي متبوعه و ساير مؤسسات بمنظور آگاهي از توانمندي هاي آنان در زمنيه ساخت برنامه هاي رسانه اي
 16. گزارش فعاليت هاي لازم در زمينه هاي مختلف رسانه اي به مقام مافوق
 17. پيگيري ارتباط جهت كميته طرح و برنامه فناوري اطلاعات