آشنايي با مديريت گسترش خدمات فناوري

اين مديريت به تازگي در معاونت فناوري اطلاعات راه اندازي شده است.

برگزاري برنامه آموزشي زمان بندي شده باتوجه به امکانات موجود، بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانش پژوهان، محققان و هيأت علمي، ارائه خدمات لازم جهت دسترسي کابران به اطلاعات مورد نظر و ارتباط با مراکز مرتبط با مؤسسه جهت تبادل اطلاعات و دريافت نرم افزارهاي جديد، برخي از فعاليت ها و وظايف اين مديريت است.

نرم‌افزارهای کاربردی