ارتباط با اداره کل رايانه

محمود حیدری

مسئول دفتر