ارتباط با اداره کل رسانه

شماره تماس تلفني:  208 - 32936003 -025
آدرس محل کار مدير: موسسه آموزشي امام خميني (ره)- طبقه چهارم - اداره کل رسانه

نرم‌افزارهای کاربردی