ارتباط با اداره کل رسانه

شماره تماس تلفني:  32113208 -025
آدرس محل کار مدير: موسسه آموزشي امام خميني (ره)- طبقه دوم - اداره کل رسانه

نرم‌افزارهای کاربردی