ارتباط با مديريت گسترش خدمات فناوري

ارتباط با مدير :
025-32113407

پست الکترونیک:

بانک اطلاعات ساختمان مرکزی:  
025-32113723

بانک اطلاعات پردیسان:
025-32137702

اداره آموزش رایانه:
025-32113723

آدرس: بلوار امین- بلوار جمهوری اسلامی - نبش کوچه 1 – مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)- طبقه چهارم

نرم‌افزارهای کاربردی