شرح وظايف دفتر مطالعات و تحقيقات فناوري اطلاعات

 1. استخراج و کسب نيازمنديهاي بخش هاي مختلف موسسه در خصوص it
 2. تجزيه و تحليل کمي و کيفي طرح‌هاي اجرائي it
 3. تهيه و تنظيم برنامه‌هاي کلان  it  و توسعه متناسب با مطالعات
 4. برنامه‌ريزي مناسب براي گردهمائي‌هاي تخصصي، سمينارها، کنفرانس‌ها در جهت فرهنگ‌سازي  استفاده از it ‌ در آموزش و پژوهش
 5. مطالعه و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي براي شناسايي امکانات محتوايي موسسه براي ارائه در فضاي سايبري
 6. تشکيل جلسات هماهنگي با مسؤولين طرح‌ها و پروژه‌هاي it  
 7. تهيه و تدوين برنامه امور فناوري اطلاعات؛ هماهنگ و منطبق با خط مشي موسسه(برنامه کوتاه مدت،برنامه بلند مدت، برنامه آموزش تخصصي منطبق با طرح‌ها،برآورد بودجه ساليانه ، شناخت و تدوين فعاليت هاي امور فناوري اطلاعات قابل واگذاري به ساير بخش ها و....)
 8. مطالعه و ارزيابي درپيشرفت هاي روز دنيا در زمينه فن آوري سخت افزاري، نرم افزاري و متدولوژي هاي اطلاعاتي به منظورارائه نظرات مشورتي به مديران مافوق و سطوح همطراز
 9. نظام مند نمودن تمام مبادلات با ساير ادارات و مديريت ها و نظارت بر روند مستند سازي آنها
 10. بررسي و اظهار نظر بر روي درخواست هاي رسيده از نظر تطابق با برنامه، اصول فني و امکانات موجود
 11. نظارت بر تهيه RFP و Proposal  سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز
 12. ارائه گزارشات آماري از فعاليتهاي معاونت (دريافت اطلاعات آماري از حوزه ها ،تطبيق، تجميع و تهيه گزارشات،چاپ و تكثير گزارشات،تهيه گزارشات خاص و مورد نياز،جمع آوري اطلاعات آماري مورد نياز )
 13. شرکت در سمينارها، کميسيون ها و  نمايشگاه هاي مرتبط
 14. پيگيري جهت وصول تخصيص بودجه از دفتر بودجه
 15. تطبيق و کنترل بر اعتبار مصوب و تخصيص صحيح اعتبار
 16. به کارگيري سر فصلهاي استاندارد و ابلاغي به تفکيک هر برنامه و ثبت
 17. کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزينه
 18. گزارش عملکرد ماهانه هر برنامه با توجه به تخصيصهاي ابلاغي از سوي دفتر بودجه
 19. نظارت ، کنترل و هماهنگي لازم در ارتباط با مانده تخصيص اعتبار
 20. مطالعه و بررسي به منظور تعيين محتواي مناسب دوره هاي آموزشي و تعيين روشهاي مناسب پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و نظارتي

نرم‌افزارهای کاربردی