معرفی دفتر مطالعات و تحقیقات

 

نام کامل مسئول سیدمرتضی نجفی یزدی

سمت مدیرکل

پويايي و سرعت بالاي رشد فناوري اطلاعات، ضرورت استمرار در تحقيقات، مطالعات مستمر، آموزش به‌روز نيروها و حضور در مجامع مرتبط را ایجاد می‌نماید.

همچنين دستیابی به سيستم‏هاي مكانيزه و یكپارچگي فعاليت‏ها و داده‌ها، در راستاي بهينه‌سازي و سرعت بخشيدن به آن، نياز به بررسي و استخراج نيازهاي موسسه دارد. پس از بازبيني و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نيازها و توليد مستندات لازم، نتايج حاصل در اختيار توليدكنندگان سيستم‏ها جهت پياده سازي قرار مي‏گيرد. سپس خروجي كار جهت بررسي تطابق با نيازهاي موسسه مورد ارزيابي و كنترل قرار مي‏گیرد.

اين مديريت در واقع عامل شروع و حركت در زمينه‌هاى مختلف در راستاى پيشبرد اهداف كلى موسسه عمل مى‌نمايد و خروجى آن در واقع خط مشى حركت ساير قسمت‌ها را شفاف مى‌نمايد و عدم وجود اين حلقه موجب بروز مشكل در روند پياده‌سازي پروژه‌ها خواهد بود.