• اداره کل رایانه
  محمدحسین محامد
  محمدحسین محامد
  مشاهده
  • رئیس اداره پشتیبانی و نگهداری
   ابوالفضل دهشیری
   مشاهده
   • کارشناس رایانه
    حمیدرضا علیمددی
    مشاهده
  • رئیس اداره شبکه
   شبکه
   مشاهده