• اداره کل پایگاه‌ها
  محمد خاکدامن
  محمد خاکدامن
  مشاهده
  • اداره فرآبری داده‌ها
   حسین افتخاری پور
   حسین افتخاری پور
   مشاهده
  • اداره پشتيباني فني ‌پايگاه‌ها
   نوری خضرآبادی
   محمد نوری خضرآبادی
   مشاهده
  • دفتر اداره کل پایگاه ها
   محمد هادی اکبری دهقان
   مشاهده