نام کامل مسئول: 
محمد هادی اکبری دهقان
سمت: 
مسئول دفتر اداره کل پایگاه ها
شماره تماس: 
0253213413

شرح وظایف:

هماهنگی جلسات
پاسخگویی به تماس های تلفنی
پاسخگویی به مراجعین حضوری
ارسال پیش نویس
پیگیری نامه ها
پیگیری کارهای واصله به مدیریت

دفتر اداره کل پایگاه ها

مسئول دفتر اداره کل پایگاه ها
محمد هادی اکبری دهقان
تماس: 0253213413