نام کامل مسئول: 
محمد نوری خضرآبادی
سمت: 
رئيس اداره پشتيباني فني ‌پايگاه‌ها
شماره تماس: 
32113422

شرح وظایف:

شرح وظایف اداره پشتيباني فني ‌پايگاه‌ها

 • فراهم سازي بستر مناسب جهت  اجراي برنامه‌هاي فني webbase  جهت پايگاه‌ها و سامانه‌ها و نرم‌افزارهاي كاربردي مورد نياز پايگاه‌ها و سامانه‌هاي مربوطه
 • اعلام زمان و هزينه لازم براي اجراي برنامه‌هاي فني
 • اعلام نياز نيروهاي مناسب جهت اجراي برنامه‌هاي فني
 • شناسايي و معرفي نيروهاي مورد نياز جهت اجراي برنامه‌هاي فني
 • پيشنهاد انعقاد قرارداد با نيروهاي مورد نياز جهت اجراي برنامه‌هاي پايگاه‌ها
 • پيگيري روند اجراي برنامه‌هاي فني
 • نظارت بر حسن انجام قرار داد‌هاي مربوطه
 • ارائه¬ي تجربيات و پيشنهاد‌ها و بازخورد¬ها در خصوص روش¬هاي بهتر و سريع¬تراجراي  برنامه‌هاي فني
 • حفاظت و صيانت محتوا و برنامه¬هاي نوشته شده از جهت حق تاليف و نگهداري و پشتيبان‌گيري از آن¬ها
 • هماهنگي با بخش¬هاي مختلف در خصوص روند اجراي برنامه‌ها  و ارائه گزارش كار به مديريت
 • هماهنگي با اداره‌هاي مربوطه و ارائه‌ي آموزش‌ها و توضيحات لازم براي نگهداري و پشتيباني از پايگاه‌ها و برنامه‌ها

این اداره به منظور نشر علوم ديني، تسهيل در امور آموزشي و پژوهشي و كمـك به رونـد رشـد و توسعه اطلاع رساني مؤسسه تشكيل شد.دو اداره پشتيباني فني و فرابري داده‌ها زيرمجموعه اين اداره کل هستند.اين اداره تحليل، طراحي، راه‌اندازي و آماده‌سازي كليه پايگاه‌هاي مؤسسه را عهده‌دار است. اين اداره تا کنون موفق به راه اندازي 68 سايت اطلاع‌رساني خدماتي براي قسمت‌هاي مختلف مؤسسه شده است .

اداره پشتيباني فني ‌پايگاه‌ها

نوری خضرآبادی
رئيس اداره پشتيباني فني ‌پايگاه‌ها
محمد نوری خضرآبادی
تماس: 32113422

نرم‌افزارهای کاربردی