• معاونت فناوری اطلاعات
  مشاهده
  • اداره کل رایانه
   محمدحسین محامد
   محمدحسین محامد
   مشاهده
   • رئیس اداره پشتیبانی و نگهداری
    ابوالفضل دهشیری
    مشاهده
   • رئیس اداره شبکه
    شبکه
    مشاهده
  • اداره کل پایگاه‌ها
   محمد خاکدامن
   محمد خاکدامن
   مشاهده
   • اداره فرآبری داده‌ها
    حسین افتخاری پور
    حسین افتخاری پور
    مشاهده
   • اداره پشتيباني فني ‌پايگاه‌ها
    نوری خضرآبادی
    محمد نوری خضرآبادی
    مشاهده
  • اداره کل رسانه
   رضا شهيدي‌نسب
   رضا شهيدی‌نسب
   مشاهده
  • دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات
   سيدمرتضی نجفی يزدی
   سيدمرتضی نجفی يزدی
   مشاهده
  • مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات
   محمد رحيمی ‌كهكی
   محمد رحيمی ‌كهكی
   مشاهده

نرم‌افزارهای کاربردی