سمت: 
معاون فناوری اطلاعات
شماره تماس: 
02532113411

سوابق:

معاونت فناوری اطلاعات
معاونت فناوری اطلاعات

شرح وظایف:

شرح وظايف معاون فناوری اطلاعات

معاونت فناوری اطلاعات

زیرمجموعه معاونت فناوری اطلاعات

محمد خاکدامن
اداره کل پایگاه‌ها
محمد خاکدامن
تماس: 32113413
محمدحسین محامد
اداره کل رایانه
محمدحسین محامد
تماس: 32113416
رضا شهيدي‌نسب
اداره کل رسانه
رضا شهيدی‌نسب
تماس: 32113207
سيدمرتضی نجفی يزدی
دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات
سيدمرتضی نجفی يزدی
تماس: دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات
محمد رحيمی ‌كهكی
مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات
محمد رحيمی ‌كهكی
تماس: مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات

نرم‌افزارهای کاربردی