نام کامل مسئول: 
سيدمرتضی نجفی يزدی
سمت: 
دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات
شماره تماس: 
دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات
آدرس ایمیل: 
دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات

سوابق:

دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات

شرح وظایف:

دفتر مطالعات و تحقیقات فناور اطلاعات

دفتر مطالعات و تحقیقات فناور اطلاعات

دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات

سيدمرتضی نجفی يزدی
دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات
سيدمرتضی نجفی يزدی
تماس: دفتر مطالعات و تحقیقات فناوری اطلاعات

نرم‌افزارهای کاربردی