نام کامل مسئول: 
حسین افتخاری پور
سمت: 
رییس اداره فرآبری داده‌ها
شماره تماس: 
32113433
آدرس ایمیل: 
eftekharipour@gmail.com

شرح وظایف:

شرح وظایف اداره فرآبری داده‌ها

 • فراهم سازي بستر مناسب جهت آماده سازي محتواي پايگاه‌ها
 • اعلام زمان و هزينه لازم براي آماده سازي محتوا و برنامه¬ها پيشنهادي.
 • اعلام نياز نيروهاي مناسب جهت آماده سازي محتوا و برنامه¬ها.
 • شناسايي و معرفي نيروهاي مورد نياز جهت آماده سازي محتوا.
 • پيشنهاد انعقاد قرارداد با نيروهاي مورد نياز.
 • پيگيري روند آماده سازي محتوا.
 • نظارت بر حسن انجام قرار داد‌هاي مربوطه.
 • ارائه¬ي تجربيات و پيشنهاد‌ها و بازخورد¬ها در خصوص روش¬هاي بهتر و سريع¬تر آماده سازي محتوا.
 • حفاظت و صيانت محتوا و برنامه¬هاي جمع آوري شده از جهت حق تاليف و نگهداري و پشتيبان‌گيري از آن¬ها.
 • هماهنگي با بخش¬هاي مختلف در خصوص روند آماده سازي محتوا و برنامه و ارائه گزارش كار به مديريت.
 • هماهنگي با اداره¬ي پشتيباني فني و ارائه¬ي آموزش¬ها و توضيحات لازم براي نگهداري و پشتيباني از پايگاه¬ها و برنامه.

این اداره به منظور نشر علوم ديني، تسهيل در امور آموزشي و پژوهشي و كمـك به رونـد رشـد و توسعه اطلاع رساني مؤسسه تشكيل شد.دو اداره پشتيباني فني و فرابري داده‌ها زيرمجموعه اين اداره کل هستند.اين اداره تحليل، طراحي، راه‌اندازي و آماده‌سازي كليه پايگاه‌هاي مؤسسه را عهده‌دار است. اين اداره تا کنون موفق به راه اندازي 68 سايت اطلاع‌رساني خدماتي براي قسمت‌هاي مختلف مؤسسه شده است .

اداره فرآبری داده‌ها

حسین افتخاری پور
رییس اداره فرآبری داده‌ها
حسین افتخاری پور
تماس: 32113433

نرم‌افزارهای کاربردی