نام کامل مسئول: 
محمد خاکدامن
سمت: 
مدیر کل پایگاه‌ها
شماره تماس: 
32113413

سوابق:

این اداره به منظور نشر علوم ديني، تسهيل در امور آموزشي و پژوهشي و كمـك به رونـد رشـد و توسعه اطلاع رساني مؤسسه تشكيل شد.دو اداره پشتيباني فني و فرابري داده‌ها زيرمجموعه اين اداره کل هستند.اين اداره تحليل، طراحي، راه‌اندازي و آماده‌سازي كليه پايگاه‌هاي مؤسسه را عهده‌دار است. اين اداره تا کنون موفق به راه اندازي 70 سايت اطلاع‌رساني خدماتي براي قسمت‌هاي مختلف مؤسسه شده است .

شرح وظایف:

شرح وظایف اداره کل پایگاه‌ها

     1.     تحليل، طراحی و راه اندازی پايگاه‌هاي مختلف
    2.     ارائه کليه خدمات آموزشی، پژوهشی و اداری بر روی وب
    3.     فراهم سازي بستر مناسب جهت آماده سازي محتواي پايگاه‌ها
    4.     اعلام زمان و هزينه لازم براي آماده سازي محتوا و برنامه‌ها ی پيشنهادي
    5.     همکاري‌ و هماهنگي با بخشهاي ديگر مؤسسه در امور مرتبط با پايگاه‌ها
    6.     نظارت مستقيم بر عملکرد واحدهاي تحت سرپرستي
    7.     ايجاد هماهنگي و ارتباط بين ادارات و بخشهاي تابعه
    8.     پي‌گيري و اجراي مصوبات شوراي مديران معاونت
    9.     نظارت بر  امور اداري و مالي بخش پايگاه‌ها
    10.   نظارت بر حسن انجام قرار داد‌هاي مربوطه
    11.   تشکيل شوراي داخلي ( متشکل از مدير و مسؤولين بخش‌هاي تابعه)
    12.   ارائه گزارش به صورت دوره ای به معاونت
    13.   بررسي نحوه جمع آوري اطلاعات به منظور دستيابي به بهترين شيوه جمع آوري اطلاعات
    14.   نظارت بر کارگروه هاي مختلف جمع آوري اطلاعات
    15.   نظارت در تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از سيستم هاي موجود و مشخص نمودن اهداف سيستمها
    16.   جمع آوري اطلاعات در زمينه مطالعات قبلي سيستم، فرم هاي ورودي، خروجي، گردش عمليات رايانه اي فايل ها، پايگاه هاي داده ها و بررسي گردش عمليات دستي
    17.   طراحي ورودي ها، خروجي ها و استانداردهاي مناسب در کليه مراحل کار
    18.   نظارت در جمع آوري اطلاعات به منظور دستيابي به بهترين شيوه جمع آوري اطلاعات در تهيه فرم هاي اطلاعاتي
    19.   مطالعه و تحقيق در زمينه پيشرفت هاي علمي و فني فناوري اطلاعات و ارائه نظرات مشورتي به مقام مافوق

اداره کل پایگاه ها به منظور نشر علوم ديني، تسهيل در امور آموزشي و پژوهشي و كمـك به رونـد رشـد و توسعه اطلاع رساني مؤسسه تشكيل شد. اين اداره با تصويب طرح‌هاي اطلاع‌رساني، كارهاي مربوط به تحليل، طراحي، راه‌اندازي و آماده‌سازي كليه پايگاه‌هاي مؤسسه امام خميني(ره) را عهده‌دار است تا بدین ترتیب اطلاعات آموزشي، پژوهشـي و مديريتـي مؤسسه به‌گونه‌اي مطلوب در اختيار كليه كاربران قرار گيرد. برخي از فعاليت‌هاي اين اداره عبارتند از : تنظيم اهداف، سياست‌ها و راهبردهاي پايگاه‌هاي مؤسسه، پشتيباني فني از نياز‌هاي معاونت در جهت توليد محتوا و طراحي، پياده‌سازي و پشتيباني پايگاه‌هاي مورد نياز ساير معاونت‌ها در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 5 ساله اداره کل پايگاه‌ها. این اداره تا کنون موفق به راه اندازی 68 سایت اطلاع رسانی خدماتی برای قسمت های مختلف مؤسسه شده است .

اداره کل پایگاه‌ها

محمد خاکدامن
مدیر کل پایگاه‌ها
محمد خاکدامن
تماس: 32113413

زیرمجموعه اداره کل پایگاه‌ها

حسین افتخاری پور
اداره فرآبری داده‌ها
حسین افتخاری پور
تماس: 32113433
نوری خضرآبادی
اداره پشتيباني فني ‌پايگاه‌ها
محمد نوری خضرآبادی
تماس: 32113422
حسن افتخاری پور
امور اداری و دفتری
حسن افتخاری پور
تماس: 32113413

نرم‌افزارهای کاربردی