نام کامل مسئول: 
محمد رحيمی ‌كهكی
سمت: 
مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات
شماره تماس: 
مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات
آدرس ایمیل: 
مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات

سوابق:

مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات

شرح وظایف:

مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات

مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات

مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات

محمد رحيمی ‌كهكی
مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات
محمد رحيمی ‌كهكی
تماس: مدیریت گسترش خدمات فناوری اطلاعات

نرم‌افزارهای کاربردی